top of page
תקנון שימוש בשירותים דיגיטליים

כללי

תקנון שימוש בשירותים הדיגיטליים של עמותת אזרחים למען אוויר נקי (ע"ר), מס' עמותה 580662849, כפי שהוא מובא במסמך זה, מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות מסמך הצטרפות והסכמה זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש בשירותים הדיגיטליים של העמותה (להלן: "המשתמש"), ובכלל זה במערכת הדיווחים באמצעות הווטסאפ שלה (להלן בהתאמה: "מפעילת המערכת"; "המערכת"). מטרותיה הרשמיות של מפעילת המערכת הן להיאבק במפגעים סביבתיים, בדגש על השלכת פסולת בשטחים פתוחים ושריפת פסולת, ומטרותיה העיקריות של המערכת הן לאסוף דיווחים על מפגעי סביבה, להעביר את הטיפול בהם לרשויות ולאסוף נתונים סטטיסטיים כדי לייצר תמונת מצב עדכנית על מפגעי סביבה בישראל, וכן דיוור ישיר.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לכל המינים והמגדרים.
שימוש בשירותי העמותה ובמערכת שלה, מהווה את הסכמת המשתמש לנהוג לפי התקנון, ולכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בשירותים אלה. יובהר כי על המשתמש במערכת לא חלה חובה חוקית למסור מידע כלשהו למפעילת המערכת ומסירת המידע באמצעות המערכת נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.
לצורך טיפול במפגעים המדווחים על ידי המשתמשים במערכת יישלחו פרטי הדיווחים במערכת למשרד להגנת הסביבה, ובהתאם למקום המפגע ייתכן שגם לרשות המקומית שבתחומה נמצא המפגע ו/או לאיגודי ערים לאיכות הסביבה ו/או אשכולות משרד הפנים שבתחומם נמצא המפגע ו/או למנהל האזרחי. המשתמש נותן את הסכמתו למסירת המידע, לרבות פרטיו האישיים, לגורמים אלו.

השימוש במערכת
המשתמש מסכים לנהוג על פי התקנון ומצהיר כי גילו הוא 17 שנים ומעלה.
המשתמש רשאי להשתמש במערכת בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש במערכת באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של המערכת, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת המערכת ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן).
המשתמש רשאי להשתמש במערכת למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין לעשות במערכת כל שימוש מסחרי ללא קבלת הסכמת מפעילת המערכת בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המערכת. 
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, מחיקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המערכת. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעילת המערכת.
 

פרטיות
מפעילת המערכת תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים במערכת, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת המערכת בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת המערכת נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
בעת השימוש במערכת ייתכן שייאסף מידע אודות המשתמש, לרבות שמו, כתובת מגוריו, פרטי הקשר שלו, מיקומו, תסמינים רפואיים שעליהם הוא דיווח, מועד ומשך שהייתו במערכת, תדירות השימוש במערכת, שיתוף המערכת עם צדדים שלישיים בישראל ומחוץ לישראל, ואילו פעילויות ביצע בה המשתמש בכל הזדמנות שימוש. מפעילת המערכת רשאית לשמור את המידע, בכלל זה תמונות וקבצי וידאו/אודיו, על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מפעילת המערכת רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש במערכת לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מפעילת המערכת רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, ובכלל זה מדינת ישראל על כל משרדי הממשלה שלה, הכנסת, בתי המשפט, מבקר המדינה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים ותאגידים עירוניים או אחרים, צה"ל, המנהל האזרחי, גורמי האכיפה וכל רשות של המדינה, והיא רשאית לפרסם את הנתונים הסטטיסטיים בפומבי, או למסרם לצד שלישי לצורך פרסומם, לרבות באמצעי התקשורת.
כדי לאפשר טיפול מצד המדינה, הרשויות המקומיות או מי מטעמם בדיווחים המתקבלים במערכת על ידי המשתמש, מפעילת המערכת תהא רשאית למסור את פרטי הדיווחים, לרבות את פרטיו האישיים של המשתמש, לצדדים שלישיים האמונים על הטיפול במפגעים, על בריאות הציבור, על שלטון החוק או אכיפתו, על השמירה על הביטחון ו/או על ביקורת המדינה, לרבות למשרדי ממשלה, לצה"ל, למשטרת ישראל, למנהל האזרחי, לרשויות מקומיות, לבתי המשפט, למבקר המדינה, לתאגידים סטטוטוריים ו/או לתאגידים עירוניים או אחרים. מפעילת המערכת לא תהא אחראית על אופן ניהול המידע בידי צדדים שלישיים אלו או על אבטחתו על ידם ולא תישא באחריות בגין פגיעה בפרטיות או נזקים שייגרמו למשתמש על ידי צדדים שלישיים שאליהם נמסרו פרטיהם של המדווחים.
מפעילת המערכת אינה מתחייבת לעיין בדיווחי המשתמש, לטפל בהם או להעבירם, כולם או חלקם, לצד שלישי.
מפעילת המערכת תהיה רשאית להעביר את פרטי הדיווח של המשתמש לצד שלישי, לרבות את פרטיו האישיים של המדווח, בין היתר במקרה שבו המשתמש הפר תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מפעילת המערכת או עם מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי מפעילת המערכת או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
הרישום למערכת והשימוש בה מהווים הסכמה מפורשת של המשתמש להיכלל במאגר המידע של משרד המשפטים. מפעילת המערכת אינה אחראית לאופן ניהול המאגר ו/או המידע ו/או התכנים על ידי משרד המשפטים ו/או לאבטחתם, אם באמצעות המשרד ואם באמצעות מי שהועסק על ידו לשם כך.

 

הפרות וסעדים
אין להעתיק את תוכני המערכת. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להציג בפומבי, להפיץ, לפרסם, לאחסן או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים במערכת אלא אם כן מפעילת המערכת נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
חל איסור מוחלט להעתיק תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהמערכת ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת המערכת ומבעל הזכויות המתאים. מפעילת המערכת רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ולמחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת המערכת לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.


הוראות התנהגות במערכת
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות:

  • המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים, ולדאוג שזכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכנים שיעלה המשתמש למערכת הם שלו ובבעלותו הפרטית בלבד, וכי הוא לא מפר את זכויות היוצרים של תכנים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

  • חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר הפר סעיף זה, ישפה את מפעילת המערכת, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת המערכת רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת המערכת רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן מהמערכת ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת המערכת.

  • מובהר בזאת, כי מפעילת המערכת רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט דיווח או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד, וכמו כן תהא רשאית מפעילת המערכת לעשות שימוש בדיווח, בתכניו ובקניין הרוחני לצרכיה, לרבות פרסום פומבי של כל האמור, אולם בכל מקרה, כל זכויות הקניין הרוחני בתוכן הדיווח שיעלה משתמש למערכת יהיו של המשתמש.

  • מפעילת המערכת רשאית לפרסם במערכת, או בכל אמצעי או מדיה אחר, בעצמה או באמצעות צד שלישי, את התכנים הכלולים בדיווח שהועלה על ידי המשתמש, ו/או חלק מהם, לרבות תמונות וקטעי אודיו/וידאו, נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה, לרבות פרסום המערכת, וזאת מבלי שהיא תהא חייבת לתת קרדיט לבעל התכנים, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור, ובלבד שמפעילת המערכת לא חשפה את פרטיהם האישיים של המשתמשים.

  • המשתמש מתחייב כי לא יבצע בעצמו או באמצעות אחרים כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי מפעילת המערכת ו/או לאתר האינטרנט שלה, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על המערכת ועל המידע שבו, לשבש את פעילות המערכת בכל דרך שהיא או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

הגבלת אחריות
מפעילת המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר עם השימוש במערכת או בעקבותיו, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של מי שתכנן, הקים, כתב, תכנת ו/או בדק את המערכת או את תוכנות ושירותי הצד השלישי שבהם המערכת משתמשת.
איראה שגיאה בתום לב של מפעילת המערכת, לא יחייב הדבר את מפעילת המערכת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות במערכת ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת מצידה של מפעילת המערכת, ולא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת המערכת בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.


קישורים
ככל שיופיעו במערכת קישורים ליישומונים ו/או אתרי אינטרנט ו/או תוכנות שאינם של מפעילת המערכת, מפעילת המערכת אינה אחראית לתקינותם, אמינותם, חוקיותם, ביצועיהם או בטיחותם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר ליישומונים או אתרים אלו באמצעות הקישורים מהמערכת נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל לבוא למפעילת המערכת בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם יישומונים, אתרים או תוכנות ו/או בשל הגלישה בהם ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
כמו כן, מפעילת המערכת אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו במערכת יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך ליישומונים, לאתרי אינטרנט או לתוכנות פעילים.
מפעילת המערכת רשאית לסלק מהמערכת קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

רישום ושמירת פרטי המשתמש
מפעילת המערכת תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של המשתמש ולאחסן אותם במערכת או במערכות אחרות של מפעילת המערכת, על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה חדשה למערכת.
מפעילת המערכת תהא רשאית לעשות שימוש סביר במספר הטלפון ובכתובת הדוא"ל של המשתמש השמורים במערכת כדי לפנות אל המשתמש בכל נושא הקשור לפעילות המערכת או לפעילותה של מפעילת המערכת, לרבות לצורך בקשת תרומה או סיוע אחר, והמשתמש מסכים לקבלת פניות שכאלה ממפעילת המערכת או מטעמה. בין היתר יהיו רשאים מפעילת המערכת או מי מטעמה להוסיף את המשתמש לרשימות הדיוור שלה, לשלוח אליו מסרונים, לשלוח אליו הודעות טקסט ומדיה באמצעות תוכנות מסרים מיידיים (כגון ווטסאפ, לרבות באמצעות המערכת עצמה), לשלוח אליו דוא"ל ולפנות אליו באמצעות שיחות טלפוניות או בכל אמצעי אחר.

 

שינויים במערכת, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
מפעילת המערכת שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש במערכת מעת לעת לצורכי תחזוקתה ו/או ארגונה ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה המערכת, מראה, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בה וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך במערכת ובתפעולה. שינויים מעין אלו עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקות תקשורת וכיו”ב. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת המערכת בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות המערכת כאמור.
מפעילת המערכת שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת המערכת ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת המערכת, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעילת המערכת להתריע על כך מראש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת המערכת בקשר לכך.
מפעילת המערכת משתמשת בתוכנות ובשירותי צד שלישי לצורך הפעלת המערכת. מפעילת המערכת אינה אחראית להפסקת זמינות המערכת באופן זמני או לצמיתות עקב סיבה כלשהי הקשורה לתפעול של תוכנות ו/או שירותים אלו, לרבות במקרים של תקלות, בעיות שירות, צורכי תחזוקה, הפסקת פעילות, סירוב לספק שירות למפעילת המערכת או מכל סיבה אחרת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת המערכת בגין הפסקת זמינות המערכת כאמור.
מפעילת המערכת שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתקנון השימוש במערכת וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תקנון השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
מפעילת המערכת אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול המערכת ו/או השירותים הניתנים באמצעותה. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת המערכת בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

 

קבלת שירותים
חלק מהשירותים מחייבים הזדהות של המשתמש לצורך קבלתם ממפעילת המערכת. לשם קבלת שירותים, נדרש המשתמש להזדהות.
במסגרת זאת, נדרש המשתמש להירשם למערכת באופן חד פעמי או להזדהות באמצעים שונים. במסגרת תהליך ההרשמה או אחריה, ייתכן שיבוצע תהליך אימות זהות באמצעות מסירת פרטי מידע שונים (להלן: פרטי הזיהוי), אשר יתוקפו על ידי מפעילת המערכת או ארגונים צד שלישי ששירותיהם יירכשו על ידי מפעילת המערכת לשם כך.
מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות המערכת. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי ו/או פרטי הקשר לא יוכל לקבל שירות באמצעות המערכת.
מפעילת המערכת לא תישא באחריות במקרה של מסירת מידע או מתן אפשרות לביצוע פעולות לאחר, אשר הזדהה באמצעות פרטי המשתמש.

 

פנייה למפעילת המערכת
בכל שאלה או בירור לגבי הפעלת המערכת, ניתן לפנות אל נציגי העמותה בדוא"ל: info@clean-air.org.il. מפעילת המערכת תעשה כמיטב יכולתה לענות על כל שאלה או בירור במסגרת המשאבים העומדים לרשותה אולם למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת המערכת בגין אי מתן מענה מצד מפעילת המערכת או בגין מענה חלקי או מענה שאינו מספק את המשתמש.

 

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני במערכת, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, הסמליל, סימני המסחר, הסודות המסחריים, ארגון וסידור התוכן שבמערכת, הינם רכושה הבלעדי של מפעילת המערכת בלבד או של צדדים שלישיים שמפעילת המערכת קיבלה מהם רישיון שימוש בזכויות כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו חלות בין היתר על עיצובה הגרפי של המערכת, בסיסי הנתונים בה, קוד המחשב של המערכת וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן המערכת ללא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת המערכת בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של מפעילת המערכת (באם תינתן).
אין להציג את המערכת בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת המערכת, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעילת המערכת מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
השם “אזרחים למען אוויר נקי", סימני המסחר של מפעילת המערכת (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם(domain name)  של אתר האינטרנט של מפעילת המערכת הם כולם רכושה הבלעדי של מפעילת המערכת בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת מפעילת המערכת בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה (באם תינתן).
אין לעשות כל שימוש מסחרי במערכת ו/או בנתונים המתפרסמים בה ו/או בבסיס הנתונים שבמערכת ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בה ו/או בדוחות המופקים ממנה, ללא קבלת הסכמת מפעילת המערכת בכתב ומראש.

 

התיישנות
למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש במערכת נגד מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה במערכת היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

 

שיפוי
המשתמש במערכת מתחייב לשפות את מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

 

נגישות
מפעילת המערכת עושה ככל יכולתה כדי להנגיש את המערכת לאנשים עם מוגבלויות. עם זאת המערכת מבוססת על תוכנות ושירותי צד שלישי שלמפעילת המערכת אין שליטה על הנגשתם.
למרות האמור לעיל ומאמצי מפעילת המערכת להנגיש את כלל האלמנטים במערכת, ייתכן ויתגלו חלקים שטרם הונגשו. מפעילת המערכת מבקשת להבהיר כי היא ממשיכה במאמציה לשפר את נגישות המערכת כחלק ממחויבותה לאפשר שימוש בה עבור כלל האוכלוסייה כולל עבור אנשים עם מוגבלויות.
בהתאם לאמור במידה ונמצא מידע שלדעת המשתמש אינו הונגש כראוי, המשתמש מתבקש לפנות לעמותה באמצעות כתובת הדוא"ל המובאת לעיל.


הדין החל
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז המרכז בלבד.

שינויים בתקנון
מפעילת המערכת שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין.
 

bottom of page