top of page
מטרות העמותה

להיאבק במפגעים סביבתיים, בדגש על השלכת פסולת בשטחים פתוחים ושריפת פסולת.

תקנון העמותה

סימן א': חברות

1.    קבלת חברים
       (א)    מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
       (ב)  אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם, מען ומספר זהות), מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת אזרחים למען אוויר נקי. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בה אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
       (ג)    ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
       (ד) תשלום דמי החבר בפועל הוא תנאי הכרחי לדיון של הוועד בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה ("בקשת החברות"). דחה הוועד את בקשת החברות, יוחזר למבקש מלוא התשלום בתוך 30 יום מיום החלטת הוועד. בחר המבקש לערור על דחיית בקשת החברות לפני האסיפה הכללית והחליטה האסיפה על קבלתו כחבר, תיכנס החברות לתוקף עם תשלום דמי החבר מחדש.

2.    זכויות וחובות של חבר
       (א)    חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.
       (ב)    חבר העמותה, אשר שילם את דמי החבר וסילק את כל חובותיו לעמותה, זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה.
       (ג)    הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
       (ד)    פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3.    פקיעת חברות
       (א)    החברות בעמותה פוקעת:
               (1)    במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;
               (2)    בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד 48 שעות מראש, ובמהלכן יוכל החבר לחזור בו מפרישתו באמצעות משלוח הודעה מפורשת בכתב;
               (3)    בהוצאתו מן העמותה.
       (ב)    האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
               (1)    החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
               (2)    החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
               (3)    החבר פועל בניגוד למטרות העמותה או שבפעולותיו הוא פוגע בעמותה במתכוון;
               (4)    החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
       (ג)    לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4.    מתן הודעות לחבר
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר תינתן לו בכתב והיא תימסר לו ביד, או תישלח אליו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או תישלח אליו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שמסר החבר לעמותה בעת רישומו אליה, או תישלח אליו באמצעות תוכנה להעברה של מסרים מיידיים למספר הטלפון שמסר החבר לעמותה בעת רישומו אליה. לפי בקשת החבר בכתב תעדכן העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים, או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו או את מספר הטלפון שלו, והאחריות בדבר השלמת העדכון תהיה של החבר.


סימן ב': האסיפה הכללית

5.    זמן ומקום
יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6.    הזמנה
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7.    תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.

8.    מנין
       (א)    אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
       (ב) לא נתכנס המנין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, והאסיפה הנדחית הזו תתקיים באותו המקום בתום מחצית השעה מהזמן הנקוב בהזמנה, והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט, יהיה מניינם אשר יהיה.

9.    יושב ראש ומזכיר
       (א) יושב ראש הוועד יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית. אם נעדר יושב ראש הוועד מהאסיפה תבחר האסיפה ביושב ראש מבין חברי הוועד שהוזמנו להשתתף בה ונוכחים בעצמם או באמצעות מדיה דיגיטלית. נעדרו כל חברי הוועד מהאסיפה, תבחר האסיפה יושב ראש מבין המשתתפים, בעצמם או באמצעות מדיה דיגיטלית, שאינם חברי ועד ואשר הוזמנו כדין.
       (ב) יושב ראש האסיפה ימנה מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה.

10.    החלטות
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11.    פרוטוקול
       (א) מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
       (ב) הפרוטוקול יחתם בידי יושב ראש האסיפה בתוך 21 ימים מיום האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
       (ג) פרוטוקול האסיפה יציין את סוג האסיפה וביוזמת מי התכנסה, יכלול את מיקום ומועד הישיבה, רשימת המשתתפים, שמו של יושב ראש האסיפה, סדר יומה של האסיפה, פירוט עיקרי הדברים שנשמעו ואירעו בה ואת ההחלטות שנתקבלו בה. היה צורך ברוב מיוחד לקבלת החלטה, יצויין אם נתקבלה על-ידי אותו רוב. התקיימה הצבעה על שינוי תקנון העמותה, על אישור הדוח המילולי או על אישור הדוח הכספי, יצויין סך כל מספר המצביעים, ומהו מספר המצביעים בעד, מספר המצביעים נגד ומספר הנמנעים.


סימן ג': הועד

12.    מספר החברים
   מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

13.    תקופת הכהונה
       (א)    הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
       (ב)    חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

14.    השלמת הועד
       (א)    נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
       (ב)    חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15.    ישיבות הועד
       (א) הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
       (ב) הוועד רשאי לקיים את ישיבותיו, כולן או חלקן, בשיחת וידאו או בשיחה טלפונית. ההחלטה על כינוסה וקיומה של ישיבה באמצעים אלו נתונה בידי יו"ר הוועד.

16.    החלטות
   החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים – לא נתקבלה ההצעה. במקרים דחופים או בנושאים בהם לדעת יו"ר הוועד ניתן לקבל בהם החלטה ללא קיום ישיבה, ניתן יהיה לאשר החלטה ברוב קולות המצביעים באמצעות דואר אלקטרוני או תוכנה להעברה בכתב של מסרים מיידיים, ובלבד כי נוסח ההחלטה המוצע וההסברים לה פורטו בכתב. ביקש לפחות אחד מחברי הוועד לקיים ישיבה בנושא הנדון טרם אישור ההחלטה, יקיים הוועד ישיבה כדי לדון ולהחליט.

17.    פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18.    זכות הייצוג
הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה, לפחות, שחתימתם יחד, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה.


סימן ד': ועדת הביקורת

19.    תחולת הוראות
   הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.


סימן ה': סניפים

20.    הקמת סניפים וארגונם
העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.


סימן ו': נכסים לאחר פירוק

21.    העברת נכסים עודפים
פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי  אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.


סימן ז': שונות

22.    נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

bottom of page